Charita Malenice je nestátní, nezisková, církevní organizace s vlastní právní subjektivitou a je zapsána v rejstříku Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-05-725/2005-3557 od 1.3.2005. Je součástí Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká republika.           

Statutárním orgánem organizace je její ředitel, který je jmenován prezidentem Diecézní charity České Budějovice. Od 3. 6. 2013 vykonává funkci ředitelky Charity Malenice Jaroslava Houzimová.

Poradním orgánem Charity Malenice je Rada Charity Malenice, která pracuje v tomto složení:

  Jaroslava Houzimová, Jitka Slováková, Marie Frnochová, Mgr. Jana Slepičková,P. Jan Löffelmann, JC.D

Charita Malenice byla zřízena s cílem pomáhat lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. Je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Poskytuje terenní pečovatelské služby a základní sociální poradenství.

Snažíme se o komplexní nabídku služeb pro naše uživatele, a tak nabízíme využití aktivizačních činností a zapůjčení kompenzačních pomůcek.

O připravovaných aktivizačních programech je veřejnost pravidelně informována na těchto webových stránkách, v Malenickém zpravodaji a dále v naší vývěsce v centru obce. Cílem je aktivizovat klienty, rozvíjet jejich dovednosti a především umožnit jim kontakt se společenským prostředím.

Související informace:

Nebyly nalezeny žádné články.