Informace pro zájemce o službu

Jednání se zájemcem o službu provádí pověřený pracovník, který seznámí zájemce s poskytovanými službami a Ceníkem Pečovatelské služeby Charity Malenice. Zájemce si vyplní Žádost o poskytování služby. Výběr služeb je ponechán na vlastním zvážení zájemce. Pověřený pracovník dohodne cíl, formu, průběh, rozsah a podmínky poskytování služeb. Na základě Žádosti je sestavena a uzavřena se zájemcem Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Pečovatelské úkony se poskytují uživatelům dle písemné smlouvy, která obsahuje druh, četnost a výše úhrad za poskytovanou péči. Tento druh péče si uživatel hradí sám podle aktuálního Ceníku Pečovatelské služby Charity Malenice, který je vytvořen v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně novelizací.

Předem dojednané úkony pečovatelské služby vždy odpovídají individuálním potřebám uživatele, řídí se Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Součástí služby je základní sociální poradenství dle §37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytované bezplatně.