Základní principy při poskytování služby:

1. Dodržování práv uživatele.
2. Vzájemná spolupráce mezi poskytovatelem, uživatelem a rodinou.
3. Komunikace.
4. Respektování potřeb a individuality každého člověka
5. Variabilita – pružné přizpůsobení se zvyklostem uživatele.
6. Rovný přístup – nerozlišovat uživatele podle sympatie nebo podle rasy.
7. Úcta k člověku – respektovat jedinečnost každého člověka.
8. Respektování svobodné volby – nevnucovat svoje představy a názory.
9. Naslouchání – nasloucháním máme možnost poznat rodinu a zájmy uživatele.
10. Empatie.
11. Zodpovědnost.
12. Preference podpory před péčí.
13. Soulad s etickým kodexem – etický kodex je přístupný v kanceláři Charity Malenice.

Služby jsou poskytovány v souladu s vnitřními předpisy, které má Charita Malenice písemně vypracovány za účelem poskytování sociálních služeb. Vnitřní předpisy jsou přístupné všem pracovníkům a uživatelům.

K výkonu této sociální služby má naše organizace kvalifikované pečovatelky. Při poskytování péče spolupracují s ředitelkou Charity Malenice  a se sociálním pracovníkem. Tím vytváří jeden celek, který uživatelům zajišťuje komplexní péči. Velice užitečná a potřebná je i  spolupráce s rodinou uživatele a s ošetřujícím lékařem.